Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по  медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

„ОТКРИТО ЗА МЕДИАЦИЯТА – МЕДИАЦИЯТА В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА“

15 юни-15 ноември 2023г.

Проектът е  по  Програма  „Европа“ 2023 на Столична  община  се изпълнява  от  Националната  асоциация на  медиаторите в  партньорство  с  Район Лозенец, ИРК участва със свои експерти.

Откриващата пресконференция е  насрочена  за 28.06.2023г.

За  подробности вижте  тук.

 

 

"НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕДИАЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“,  С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, МЕЖДУСЪСЕДСКИ СПОРОВЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛИМАТА В ОБЩНОСТТА"

Януари-Май 2022

Проектът се  изпълнява  от  Националната  асоциация на  медиаторите, ИРК  участва със  свои експерти.

На 24.01.2022г-  се проведе  откриващата пресконференция по  проекта.

За подробности  вижте  тук.

 

НАСЪРЧАВАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Май  2021-Август 2022

Проектът се  изпълнява  от  Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие, ИРК  участва със  свои експерти.

 

COST Action  CA 18121 “Cultures оf Victimology: understanding processes of victimization across Europe”

 

Предстоящи  уебинари:

 

Presenter(s):

Date

Time (central European time)

Title

Nicola O’Leary and Simon Green (UK)

26/03/21

3pm

The ‘Strength-Growth-Resilience’ framework

Carolina Villacampa (Spain)

30/04/21

3pm

Forced marriages in Spain: victims' and professionals views

Andre Melzer (Luxembourg)

14/05/21

3pm

The Role of Gender Stereotypes on Intimate Partner Violence and Victim-blaming in Luxembourg

Asa Kallstrom (Sweden)

24/06/21

3pm

Mechanisms behind the increased incidence of DV during the COVID-19 pandemic

 

COST Action CA17135: Constitution-making and deliberative democracy

https://constdelib.com/

Проф. Добринка  Чанкова, председател на УС  на  ИРК бе поканена да  направи  презентация относно  състоянието  на  демокрацията в България  на работната  среща по  проекта в  Глазгоу, октомври 2019г.

Вижте  презентацията.

Впоследствие  бе  избрана  за  член  на  Управителния комитет на  Акцията.

 

Февруари 2019. Най-новият проект, в който ИРК участва със свои експерти, е "Повишаване капацитета на организациите, които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори". Проектът се управлява от фондация „Партньори – България“ и е насочен към подобряване работата на организациите, обучаващи медиатори, съгласно Закона за медиацията от 2004 г. и НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори. Предвижда се провеждане на изследване на състоянието на медиацията в България чрез проучване на обучаващи и обучени медиатори, на граждани, участвали в медиация и на съдии, препращащи към медиация. Резултатите от изследването ще бъдат основа за формулиране на препоръки за подобряване на практиката на медиацията. Ще бъдат  изработени Стандарти за обучението на медиатори и Наръчник на медиатора. Заключителна кръгла маса ще даде гласност на резултатите от изследването.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е иницииран в рамките на процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“/BG05SFOP001-3.003/ .

Za_proekta_Bg

 

1. “Насърчаване на възстановителното правосъдие в България” /собствен  проект/

 

Възстановителното правосъдие е  сравнително  нова и недобре позната  идея в  България. В основата на концепцията за възстановителното правосъдие  безусловно стои идеята за "restoration" /възстановяване, връщане/,  като  под това се разбира рехабилитация на жертвата и на извършителя на  дадено  престъпление, поправяне на вредата, възстановяване на живота,  при който правото се съблюдава. Нерядко за изясняване същността на възстановителното правосъдие се използват и определения като: "правосъдие на отношенията", целящо да  покаже, че този вид правосъдие е ориентиран предимно към създаване, поддържане и възстановяване на връзките и отношенията между  отделните  компоненти на обществото; "правосъдие  на  реинтеграцията", в основата  на което стои теорията за реинтегриращия срам; "правосъдие на участието", поставящо  акцента  върху  участието на страните в процеса. Общоприета  е тезата, че този  вид  правосъдие  включва много повече  действащи лица - не само жертвата и извършителя, но и тяхното непосредствено обкръжение, както и представители на обществото. Следователно, тук не се разчита  единствено на държавата и на нейните органи,  без  те  обаче да се  изключват от  процеса.

 

Този  нов подход  към  престъпността,  поставящ фокуса  върху  жертвата и  поправянето  на вредите, би спомогнал за  утвърждаването на  една съвременна,  по-хуманна парадигма на наказателно-правосъдната система. Проектът включва информационна кампания, семинари,  разработване на  предложения  de lege ferenda и др. Крайната  цел е  утвърждаването на практиките на  възстановителното  правосъдие  и преди  всичко  медиацията  между  жертвата и извършителя  на престъплението като  легитимна част на  наказателно-правосъдната система.

 

2. COST Action A21- “Развитие на възстановителното правосъдие в Европа”- 2002- 2006

 

Проектът по тази  програма на Европейския съюз обединява  учени от  над 20  страни, които  разработват нови  положения в теорията  и практиката на  възстановителното правосъдие в  европейски  контекст.

 

Сформирани са  четири  работни  групи. Проведени  са  работни  срещи  както  следва:

2003г.- Лисабон, Португалия  и  Фрайбург, Германия

2004г.- Кристиянсанд, Норвегия;  Амстердам, Холандия и  Будапеща, Унгария

2005г.- Любляна, Словения и Маастрихт, Холандия

2006г.- Тел Авив, Израел,  Варшава, Полша-Заключителна конференция

 

Проведени са   следните  семинари: Льовен, Белгия- 2004г.; Бремен,  Германия- 2005г. и Тел Авив-Израел- 2006г.

Подготвят  се  няколко  публикации.

Интернет  страница: www.euforumrj.org/projects.COST.htm

 

cost1

 

Заключителна  конференция по  проекта  СOST Action A21  “Научните изследвания  относно  възстановителното                          правосъдие в Европа: резултати  и предизвикателства”, 22-24  ноември 2006г., Варшава

 

3. КОМЕНСКИ 2 - “Обучение срещу насилието в  училищата” /VISTA/- 2004-2006

 

Проектът по тази програма на Европейския съюз се  осъществява в партньорство с  още   5 европейски специализирани организации и  университети. Целта  на проекта е  изготвяне на  учебно  помагало, което  ще  се  използва  в  училищата  при  обучението срещу насилието и   решаването  на  конфликти  по мирен  начин.

 

Досега са проведени следните срещи:

2004г. – Гилдфорд, Англия; Дъблин, Ирландия и Кордоба, Испания

2005г.- София, България и Ставангер, Норвегия /пилотно  обучение/

2006г.- Льовен, Белгия,  Къмбърлънд Лодж,  Англия -  Заключителна  среща

 

Очаквани  резултати: електронно учебно  помагало /преведено на български/ и книга

Интернет  страница: www.vista-europe.org

 

Екипът по  Проект VISTA

 

Вижте нашата  фотогалерия

 

4.AGIS - “Да посрещнем предизвикателствата  на въвеждането на медиацията  между  жертвата  и  извършителя на престъплението в Централна и Източна Европа” -2004-2005

 

В   проекта  участваха  организации от  15  европейски държави.

В рамките на проекта  бе  проучена практиката на страните с  традиции в  медиацията в наказателното право, която бе  адаптирана към  специфичните  условия на   отделните  страни   от региона и    бяха  формулирани  препоръки за  създаването на  най-добри  условия за  утвърждаването на този вид медиация.

 

Проведени  бяха следните  работни  срещи  и семинари:

2004г.- Виена, Австрия и Будапеща, Унгария

2005г.- Кишинев, Молдова и София, България

 

Вижте нашата фотогалерия

 

5. Помощ  в  мрежата: Електронен обмен  на информация за  медиацията  /Проект ТИН/ 2007-2009

Проектът  е разработен по  Програма  Леонардо  да  Винчи  в  рамките на Програмата  за  учене  през  целия  живот на Европейския съюз.  Той  е  с продължителност 18  месеца. Координатор на проекта  е   Отделът  за  правосъдие по отношение на непълнолетните на  Министерството  на правосъдието на Италия. Партньори по проекта са неправителствени  организации  от Италия, България, Латвия, Чехия, Германия и  Испания, работещи по  посочената проблематика.

Проектът  цели  подобряване на качеството  на професионалното  обучение на лицата, ангажирани с осъществяването на правосъдието по отношение на  непълнолетните, в държавните институции, социалните служби, неправителствените  организации и звената  от частния сектор,  посредством придобиване   на компетенции и умения чрез  on line програмата за  обучение  по възстановително правосъдие, разработена от  Отдела  за  правосъдие по отношение на непълнолетните на  Италианското  министерство на  правосъдието. В  рамките на проекта платформата за обучение  в  Интернет среда ще бъде  адаптирана  за нуждите на държавите  на  партньорите.

В  съответствие с  международните  инструменти по възстановително правосъдие и  медиация по  наказателни дела проектът отчита  ключовата  роля на  обучението  и  трансфера на  иновационни  знания, особено  в страните  от Централна и Източна  Европа, където  тези  идеи и практики  са  сравнително  нови  и липсват установени стандарти. Предвижда  се съдържанието  на on line платформата да  бъде  преведено  на  пет  езика- български, немски, италиански,  латвийски и испански.

Ще  бъдат  изготвени  DVD с  въведение на програмата  за обучение по  възстановително правосъдие и други  информационни  материали. Потенциални  потребители на  резултатите  от проекта са младите  професионалисти, завършили право, психология, социология и педагогика, които имат  интерес за  работа в  областта на медиацията по  наказателни дела с  участие на непълнолетни и в  други  практики на възстановителното правосъдие, образователни  институции  и др.

На 3 и 4 март 2008г.  в София  бе  проведена  първата  работна  среща  по  проекта.

Вижте  нашата  фотогалерия.

На   1   и 2 декември  2008г.  в  Гуадалахара, Испания, се проведе  втората  работна  среща, на  която  проектът  бе  съществено придвижен  напред.

 

spain-1spain-2

6. Училището - територия на  толерантност 2008-2009

 

Проектът  се  осъществява  от  Фондация „Обществен фонд-Пазарджик” с  активното  участие на експерти  от  Института за  решаване  на  конфликти.  Предвижда се обучение на  педагогически  персонал   от  три  училища  в  гр.  Пазарджик по превенция на  насилието  в  училищата,  издаването  на  сборници  с  материали за противодействие на насилието, по-нататъшно  обучение на  ученици,  родители  и  учители  с  оглед  мултиплициране  на   ефекта, и др. Проектът   е  фондиран  на  резултатите  от  проекта  ВИСТА.

 

pazardjik-1pazardjik-2

pazardjik-3

Моменти  от  обучението

 

7. Проект Консенсус- 2009-2010

Проектът е по програмата  на  Европейската комисия „Превенция  и  борба с престъпността”. Координатор е Областното управление  на Област  Галичия, Испания,  а  партньори,  освен  Института  за   решаване  на конфликти   от  България,   са  организации от Великобритания, Италия, Португалия и Финландия.

Проектът цели идентифициране на добрите практики н възстановителното правосъдие по  отношение на  непълнолетни с  цел по-широкото  им прилагане в Испания. Предвижда се провеждането  на  международни  форуми и  публикация на книга.

За  повече  информация-  http://proyectoconsensus.blogspot.com

 

8.  Проект „The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe” 2011-2013

 

Стартира  нов международен проект  с   участието  на Института  за  решаване  на  конфликти  на  тема: „The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe”. Координатор на  проекта е  Аристотеловия  университет- Солун,  а  в проекта  участват  и научни организации и  изследователи  от Великобритания, Финландия, Унгария, Полша,  Испания,   Турция, Холандия, Дания  и  Германия. Целта  на  проекта  е  да  разработи  стратегия за  въвеждане  на  възстановителното правосъдие  в Европа.

 

Първата работна среща по  проекта  бе  проведена  на  31  октомври  2011г. в  Солун, Гърция.

 

IMG_3260

 

Втората  работна среща  бе  проведена  в  Атина  на 30  и  31  май 2012г.

 

На 16 и 17 май 2013 г. в Солун  бе  проведена  заключителната  конференция по  проекта с  участието  на  проф.  д-р  Д. Чанкова. Обсъден бе  проект на  Директива  на ЕС  за  възстановителното  правосъдие.

Предстоят  заключителните  публикации по  проекта.

 

9. Проект ARS- 2011-2013

 

ИРК участва  като  партньор в проект ARS,  координиран  от FUNDACION CAMINA SOCIAL- Spain, съвместно с организации от  Италия, Великобритания и  Ирландия. Целта на проекта е да се идентифицират и разпространят добрите  практики  за  използване  на  изкуството спрямо  децата  в  риск.

 

На конференцията,  проведена в  Ла Коруня, Испания,   на  7  май 2013г., участваха адв.  Георги   Бакалов -  зам. - председател на  ИРК и  Ралица  Войнова- член на  ИРК.

 

Резултатите от проекта  бяха  публикувани.

IMG_0079

 

10. „Възстановителното правосъдие в  Европа: защита на  жертвите и  упълномощаване на професионалистите”-2012-2014

 

Институтът за решаване  на  конфликти  е партньор в проект „Възстановителното правосъдие в Европа: защита на жертвите и упълномощаване на професионалистите”, финансиран от Европейския съюз. Координатор на проекта  е Independent Academic Research Studies (IARS) - UK, а  партньори са  още the University of Applied Sciences for Public Administration - Bremen (Germany),  Restorative Justice Netherlands (the Netherlands), the European Public Law Organisation (Greece).  В проекта  участват и  асоциирани  партньори от САЩ, Великобритания, Кипър и  др.

 

Целта на  проекта  е  да   ускори  имплементирането  на  новата  Директива  на  ЕС 2012/29/EU  за  минималните стандарти за правата, подкрепата  и защитата  на жертвите на престъпления, да  подобри  работата с  жертви и да  способства  за  утвърждаването на възстановителното правосъдие.

 

Досега по  проекта  от  българска  страна  е изготвен обзор  на  специализираната  литература на български  език  и  резюме  на  английски, публикувани  на Интернет-страницата на проекта.

 

Проведено  е  социологическо  проучване  сред жертви  на  престъпления  и  професионалисти  от  5 фокус  групи. Резултатите  са  публикувани  на Интернет-страницата  на проекта.

 

Стартира  информационна  кампания по  проекта, в рамките  на която  са  осъществени  следните по-значими  дейности:

 

- Проф. д-р Д.  Чанкова  участва  в конференцията „Право, политика, промяна”, проведена на 25  април 2013г. в  ЮЗУ „Н. Рилски”- Благоевград, с  доклад на тема: „Кой все още  се  страхува от  възстановителното правосъдие в България?”.

 

- Във  финалната  конференция по проекта 3E-RJ-MODEL, проведена  на 16-17 май 2013г. в Солун, Гърция, проф. д-р Д. Чанкова  изнесе  доклад на  тема: „Кой  се  страхува от  възстановителното правосъдие ?”

 

- Статията  на проф. д-р  Д.  Чанкова «Новите европейски стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления»,  бе  публикувана в  сп.  Общество  и право, 2013, кн.4.

 

- Съвместна статия  на проф. Т. Гавриелидес- лидер на проекта  и  проф. Д. Чанкова озаглавена “New Transnational Project for Accelerating Implementation of the new European Standards for Victims” бе публикувана в  European Forum  for  Restorative Justice Newsflash September 2013, http://www.euforumrj.org//assets/upload/IARS.pdf

 

- Проф.  д-р Д. Чанкова  изнесе  лекция  на  тема „Възстановителното правосъдие - новата перспектива  на  наказателното правосъдие  в  Европа”  пред докторантите,  участващи  в  Международното  лятно  училище  за  докторанти, 17-19  септември 2013 г. в Благоевград.

 

- На годишната  конференция на   Юридическия факултет  на Университета за национално и световно стопанство- София, на 17 октомври 2013г. проф.д-р Д. Чанкова  изнесе  доклад на тема: «Възстановителното правосъдие - ренесанс  на  обичайното право в  подкрепа  на  жертвите на престъпления».

-При  отбелязването на Европейския ден за  борба с трафика на хора -18 октомври- в  Югозападния университет- Благоевград бе  разпространена  информация за Директива 2012/29/EU на  Европейския парламент и на Съвета  за  установяване на  минимални стандарти за  правата, подкрепата и защитата  на   жертвите на престъпления.

- По  време  на  научната  сесия, проведена  в Правно-историческия факултет на  ЮЗУ „Н.  Рилски” на 6 ноември 2013г.  на  тема „Тенденции и  перспективи в публичната  администрация в  Република България” бе разпространена  информация за  Директива 2012/29/EU на  Европейския парламент и на Съвета  за  установяване на  минимални стандарти за  правата, подкрепата и защитата  на   жертвите на престъпления.

-Със студенти  от Правно-историческия факултет  на ЮЗУ „Н.  Рилски”  и  при  обучението  на  медиатори през  м.  ноември  бе  отбелязана  Международната седмица на възстановителното  правосъдие.

-При  откриването  на  Центъра по медиация в Благоевград  на  10.12.2013г.  проф.  д-р  Д. Чанкова  говори  за възстановителното правосъдие и  изискванията  на  Директива 2012/29/EU.

- По  проекта  са  проведени  41 срещи с  университетски  преподаватели  и  практици относно  как  да се  включи възстановителното  правосъдие и  Директива 2012/29/EU на  Европейския парламент и на Съвета  за  установяване на  минимални стандарти за  правата, подкрепата и защитата  на   жертвите на престъпления  в  университетските програми  и социалната  и правна  практика.

- През  м.  януари  2014 г.   бяха оповестени    първите  резултати  от  проекта.

Вижте  ги.

RJE Logo

 

11. "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода" 2015-2016

  От  12 март 2015 г., Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) стартира изпълнението на проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода", финансиран по договор № 93-00-133/12.03.2015 г. по Малка грантова схема на Програма BG 15 "Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане" на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Партньор по проекта е Сдружение "Институт за решаване на конфликти". Общата стойност на проекта е в размер на 113 237,50 лв., от които 101 913,75 лв. е безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Програмния оператор, а 11 323,75 лв. е размерът на собствения принос на Бенефициента. Проектът ще бъде реализиран за срок от 12 месеца.

 

Основната цел на проекта е подобряване дейността на системата за изпълнение на наказанията в Република България в съответствие с релевантните международни и европейски инструменти за прилагане на пробация и отклоняващи мерки като алтернатива на лишаването от свобода в сътрудничество с неправителствения сектор и заинтересованите страни.

Специфичните цели на проекта са:

-Улесняване достъпа на съдии и прокурори до европейските стандарти и материали относно предсъдебните доклади  и пробацията посредством проучване на опита на водещи страни като Норвегия и Унгария;

-Подобряване на практическите умения и знания на съдии, прокурори и пробационни служители за увеличено прилагане на алтернативи на затвора;

-Повишаване на осведомеността  по отношение прилагането на пробация и отклоняващи мерки сред заинтересованите страни и широката общественост.

Основната и специфичните цели на проекта са в съответствие в Очакван резултат 2 на Програмата.

В реализацията на проекта ще бъдат включени като целеви групи съдии и прокурори от Русенски и Благоевградски съдебни райони и  пробационни служители от Областни служби „Изпълнение на наказанията“ - сектор „Пробация” от Русе, Разград и Благоевград. 10 пробационни служители от цялата страна ще бъдат обучени за обучители в рамките на проекта.

 Norway+Grants+Logo

 

На 18 и 19 март 2015г. бе проведена работна среща по проекта в Благоевград.

 

На 28 април 2015г. бе проведена откриваща прес-конференция в  БТА- София.

 

6-10.07.2015    Проведено  бе  първото  работно  посещение в Будапеща за  проучване  на  унгарския  опит  в  алтернативите на  лишаването от свобода. Срещите  с представители  на  различни  институции  бяха  изключително  полезни.

IMG_8854_N   IMG_8875_N

 

P7074300_N   P7074263_N

10-14.08.2015    Проведено  бе  второто  работно  посещение в Осло за  проучване  на  норвежкия  опит  в  алтернативите на  лишаването от свобода.

P8114516N   P8114543N

 

6.10.2015  Днес в  София    се  проведе  конференция на тема „Опитът на Унгария и Норвегия за прилагане на възстановителното правосъдие и наказания на свобода – нови хоризонти пред наказателното правосъдие   в  рамките  на проекта  "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода".

Site_update_2015_photo

5.12.2015  Проф. д-р Добринка  Чанкова    и Елина  Попова  участваха  като лектори в обученията  на съдии,  прокурори  и пробационни  служители  по  проекта  „Новите  европейски стандарти за прилагане на  алтернативите  на  лишаването от свобода“,  проведени  в Благоевград и  Русе през м.  ноември и декември  2015 г.

 

PB255291_NPB255313_NPB255306_N

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org