Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

 

         Публикации на проф.  д-р  Добринка  Чанкова

 

         Книги

         Организация на съдебната експертиза в България /в съавторство/, София, 1994, 179 с. 

Разследване на лъжесвидетелстване, София, 1995, 190 с.

            Медиацията  между  жертвата и  извършителя на престъплението,  София,  2002, 263с.

Възстановителното правосъдие.Сравнителноправен  анализ, София, 2011, 273с.

        

         Сборници  и учебни  помагала

         Сборник “100 години Наказателен закон и актуални проблеми на  наказателното законодателство 1896-1996” /съставител  заедно с Л. Корнезов и Св. Маргаритова/,София, 1996, 264 с.

            Помагало на наблюдателя на местните избори /съставител/,  София, 2000, 134с.; в същото помагало „Технология на местните  избори в контекста на промените в Закона за местните  избори”, с.11-18

            Правата на човека и тяхната защита /Сборник международни актове, съставител/,  София, 2001, 348 с.

            Конвенция за  защита на правата на човека и   основните  свободи /учебно помагало/,  редактор, София,  първо  издание 2005,  второ  издание 2009, 139 с.

School Bullying and Violence: Taking Action. A Resource for Practitioners and Policy

Makers and All Those Working with Children and Young People Affected by School Violence,

http://www.vista-europe.org/modules.php; in co-authorship with Cowie, H. & Jennifer, D. (UK), Poshtova, T. (Bulgaria), Deklerck, J. & Deboutte, G. (Belgium), Ertesvåg, S. K. & Samuelsen, A. S. (Norway), O'Moore, M. & Minton, S. J. (Ireland) and Ortega, R. & Sanchez, V. (Spain): 2006   /Училищният тормоз  и  насилие: да  предприемем  действия, в  съавторство/ 2006

            Ръководство за  обучение на педагогически  персонал по превенция на насилието в  училище; І,  ІІ и ІІІ  част, 2008, 173 с. /редактор, заедно с  Г. Бакалов  и  Е.  Георгиева /

Медиацията, Учебно  помагало,  базов курс, СЮБ,   първо  издание 2012, второ  издание 2013  /в съавторство/, 131 с.

 

         Участие в колективни трудове

Криминалистична характеристика на престъпленията, извършени от непълнолетни, в: Сборник “Първи национален конгрес по съдебна  медицина”, София, 1991, с.146-147

Реформата на наказателното законодателство през погледа на магистратите /в съавторство/, в: Сборник “100 години Наказателен закон и актуални проблеми на  наказателното законодателство 1896-1996”, София, 1996, с.37-49

Медиацията като  възможна иновация в наказателния процес, в: Сборник “100 години Наказателен закон и актуални проблеми на  наказателното законодателство 1896-1996”, София, 1996, с.155-166

Problems  of International  Cooperation in the  field  of  Computerization of Criminal  Justice /Проблеми на международното сътрудничество в областта на компютъризацията на  наказателното правосъдие/, in: Scherpenzeel, R. (ed.) Computerization in the Management of the Criminal Justice System, Helsinki/The Hague, 1996, p.239-240

Европейското споразумение за асоцииране и сближаването на българското законодателство в областта на взаимното признаване на дипломи и професионална квалификация, в: Евроинтеграция:  Взаимно признаване на дипломи и професионална квалификация, София, 1998, с.13-23

Erfolge, gegenwartige  Probleme und  Perspeкtiven  der  Mediation in Bulgarien /Постижения, актуални проблеми и перспективи на медиацията в България/, in: Geissler, P. and Ruckert, K.(Hg) Mediation: Die neue Streitkulture, Psychosozial Verlag, Geiseen, 2000, р.253-256

            Part B.2. Short Accounts of 8 Jurisdictions, 2.Bulgaria /Част В.2. Кратък  преглед на  8  юрисдикции, 2. България/, in: Miers, D. & Willemsens, J. (eds.) for EFVOMRJ “Mapping  Restorative Justice Developments in 25 European Countries”, 2004, р.140-141

            State   of Affairs of Restorative Justice  in Eleven Central and  Eastern European  Countries. 2. Bulgaria /Състояние на  възстановителното  правосъдие в  единадесет Централно- и  Източно-Европейски  държави. 2. България/,   in: Fellegi, B.(ed.) for the European Forum for Victim-Offender  Mediation and Restorative Justice: Meeting the Challenges of  Introducing Victim-Offender Mediation in  Central and Eastern Europe,  Final Report of AGIS Project JAI/2003/AGIS/088,   2005, р.17-21

Regional Reviews, Section  G. Themes /Регионални  обзори, Раздел G. Tеми/  (in co- authorship), in:  Johnstone, G. &  Van Ness, D. (eds.) Handbook of Restorative Justice, Willan Publishing, 2007, p. 529-533

Bulgaria on the Road to Victim-Offender Mediation and  Restorative Justice for  Juveniles /България по  пътя на медиацията  между  жертвата  и извършителя и  възстановителното правосъдие за непълнолетни/, in: Lois, J. and  Vazquez, M. (eds.) Good  practices of  Restorative Juvenile  Justice,  Consensus Project, Xunta de Galicia, 2010, p. 135-142

Mediation: The Case of Bulgaria /Медиацията: Казусът България/, in: Dussich, J. and  Schellenberg, J. (eds.) The Promise of Restorative Justice. New Approaches for  Criminal Justice  and Beyond, Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 2010, р.121-132.

Bulgaria on the Road to Restorative Justice and Victim-Offender Mediation (with Staninska, E ), /България по  пътя на възстановителното правосъдие  и медиацията  между  жертвата  и извършителя на престъплението/, in:  Miers, D. and Aertsen, I.(eds) Regulating Restorative Justice. A  comparative study of legislative provisions in European countries,  Frankfurt am Main, Verlag fur Polizeiwissenschaft, 2012

             “Restorative Justice in Bulgaria”, In: Pitsela, A.  and Symeonidou-Kastanidou (Eds.) Restorative Justice in Criminal  Matters: Towards a New European Perspective. Comparative Research in 11 Countries, Sakkloulas Publications: Athens -Thessaloniki, 2013, p. 23-43

            «Who is Afraid of Restorative Justice?»  In: Aristotle University of Thessaloniki, Pitsela, A.  and Symeonidou-Kastanidou (Eds.)  Restorative Justice in Criminal  Matters: Towards a New European Perspective. International Conference, 16-17 May 2013, Thessaloniki, Greece, Sakkloulas Publications: Athens-Thessaloniki, 2013, p.277-280

            «Възстановителното правосъдие - ренесанс  на  обичайното право в  подкрепа  на  жертвите на престъпления», Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев, Сборник от Юбилейна научна конференция на   Юридическия факултет  на Университета за национално и световно стопанство, София, 2014г.

                      «Възстановителното правосъдие – нов вид наказателно правосъдие в Европа, ориентирано към жертвата на престъплението»,  Сборник от доклади  от научна конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на Юридическия факултет на СУ «Св.   Кл. Охридски» на  тема  «Европейски  перспективи за развитие на  наказателното законодателство», 27 януари 2014

                        "Дистанционното  обучение по  Алтернативно  разрешаване на спорове-един успешен  експеримент", в: Електронни  форми на  обучение в университетското  образование, Благоевград, 2014

                        "Потенциалът на  възстановителното правосъдие в България",  Юбилеен  сборник  за  85-годишнината  на  проф. д-р Добри Димитров,  Изд. на СУ "Св. Кл.Охридски", 2014

                        "More justice for crime victims in Bulgaria", in Gavrielides, T. (ed.)  A victim-led criminal justice system: Addressing the  paradox , London, 2014

Combating Trafficking in Human Beings in Bulgaria: Achievements, Problems, Perspectives , Victimological Advances in Theory, Policy and Services.ed. by Tod Tollefson, 2015 г.: 27-37

             "Snapshots: 4. Bulgaria" , Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe. Snapshots from 28 EU Member States, ed.by Vanhove, A. and Melotti, G. 2015: 27-31. (Съавтор: Andrea Parosanu)

"Country reports: 5. Bulgaria , Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries, ed. by Dünkel, F., Grzywa-Holten, J. and Horsfield, P., 2015: 117-141.

„Към по-пълна защита правата на жертвите на престъпления“, Сборник    доклади  от Международната научна конференция “ООН: Исторически традиции и съвременно право“, 2-3 октомври 2015 г., Благоевград, Ун.  изд. „Н. Рилски“, 2015 г., с. 259-263

                         “10 години Закон за  медиацията в България или  за  оптимизма“,   в: Теоретичен сборник в чест  на  създателя на Катедра „Реторика“  проф.  Васил  Иванов,Университетско  издателство - Шумен,  2016г., 136-144

                        “Security and Human Rights: Contradictory or Reconcilable Paradigms? State of Affairs in Bulgaria” (In co-authorship  with  G.Georgieva), International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION,  De  Gguyter Open,Vol. XXII ,  Conference Proceedings No 2,   Nicolae  Balcesku Land  Force Academy Publishing House, 2016, pp.83-88

                         “Hard Times for  Restorative Justice in Bulgaria”, Volume in Honour  of Prof. Nestor Courakis,  under press

                  

         Статии  и студии

         Приложението на съдебно-психологичната експертиза при разследването на лъжесвидетелстване, Бюлетин на Съюза на юристите в България, 1990, N 9, с.33-40

            Криминалистична характеристика на лъжесвидетелстването, Съвременно право, 1991, N 2, с.26-33

            Някои проблеми на началния  етап на разследването на лъжесвидетелстване, Трудове на Научноизследователския институт  по криминалистика и криминология, том XVIII, София, 1993, с.31-39

            Бъдещето на правата на човека /в съавторство/, Правна мисъл, 1994, N 4, с.118-120

            Сто години Наказателен закон и актуални проблеми на наказателното законодателство /в съавторство /, Правна мисъл, 1996, N 3 , с.99-101

            Защитата на свидетеля в наказателния процес, Правна мисъл, 1998, N 2, с.91-95

            Защитата на персоналната информация в Европейското право /в съавторство/, Съвременно право, 1998, N 2, с.49-56

            За една нова парадигма на обучението по правата на човека /в съавторство/, Съвременно право, 1999, N 1, с.77-82

            Медиацията,  Мениджмънт, икономика, технологии, 1999, N 8, с.60-61

            Crime Victims  in the Bulgarian  Judicial System. The Implementation of  the UN Declaration of  Basic Principles  of  Justice  on Victims  of  Crime  and Abuse of Power  in Bulgaria /Жертвите на престъплението в българската съдебна система.Приложението на Декларацията на ООН за основните принципи на правосъдието по  отношение на жертвите на престъпления и злоупотреба с власт в България/, The Victimologist, 1999, Vol.3, N 2, p.1-6

            Алтернативните  способи за решаване на спорове - смяна на парадигмата?, Право и икономика, Май-Юни 1999, с.36-52

            Медиацията като алтернатива на наказателния процес: американският опит, Съвременно право, 1999, № 5, с.89-101

            Приложението на медиацията в Норвегия - един пример за по-хуманно третиране на жертвата и извършителя на престъплението, Правна мисъл, 1999, № 3, с.86-96

            Медиацията като алтернатива на традиционното наказателно правосъдие: за и против, Алтернативи,  2000, № 7-8, с. 54-57

            Десетият конгрес на ООН по превенция на престъпността и предизвикателствата на 21-я век, Правна мисъл,  2000, № 2, с. 94-98              

            Проблемы и  тенденции  в развитии болгарского  уголовно-процесуального законодательства /Проблеми и тенденции в развитието на българското наказателно-процесуално законодателство/, Государьство и право,  2000, № 10,  с. 98-103          

Das  Bulgarische Rechtssystem im Wandel /Българското право в процес на трансформация/, WeltTrends Nr.31 /Sommer 2001/, с.53-62

            Върховенството на  закона  и  обичая в противоречиво и допълнително взаимоотношение: българският  пейзаж,  Балканистичен  форум, 2002, № 1-2-3, с.11-18

            Медиацията по наказателни  дела-нова  арена  за  професионална  реализация, Правен  преглед, 2002, № 1, с.106-110

            Законът за медиацията- едно  трудно завоевание  на   реформата на съдебната система    в България,  Научни  известия на   Правно-историческия  факултет  на   ЮЗУ „Н. Рилски”, г. І, кн.І, Благоевград, 2005, с.17-34

            Приложимостта на  медиацията между  жертвата и  извършителя на престъплението според  правоприлагащите  органи,  Научни  известия на   Правно-историческия  факултет  на   ЮЗУ „Н. Рилски”, г. ІІ, кн.І, Наказателноправни науки, Благоевград, 2006 / научен редактор на броя/, с.43-59

             La mediacion en Bulgaria /Медиацията в България/ (в  съавторство ) LA TRAMA № 19/2006- www.revistalatrama. com.ar/contenidos/docs/019_003_esp.pdf

            The Possibilities of Restorative Justice, /Възможности  на  възстановителното правосъдие/,  Scientific Research, South-West  University, 2007, Vol.5

            Приложима ли е  медиацията в отношенията „пострадал-извършител?” Мнението на  извършителите на престъпления  /в съавторство/, Общество  и право, 2007, кн.10, с.83-104

            New Restorative Justice Models in Europe: Results of a Survey /Нови  модели на  възстановителното правосъдие в  Европа: резултати  от  едно  изследване/, Доклад, представен на Заключителната  конференция  по  Проекта COST А21 «Възстановителното  правосъдие  в Европа: резултати  и предизвикателства»,  Варшава, 22-24  ноември  2006, пълният  текст публикуван на  адрес  www.icr-bg.org/News2.htm (27.12.2007)

            Приложимост на медиацията между пострадал и извършител на престъпление /Мнението на пострадалите/, в съавторство, Общество  и право, 2008, кн.5,с.76-92

Обзор на  международните инструменти по  възстановително правосъдие и медиация  между  жертвата и извършителя на престъплението,  Правна трибуна, 2008, No1, 56-62

           Teaching restorative justice in universities and beyond /Обучението  по  възстановително правосъдие в   университетите  и извън  тях/,  Доклад,  представен на Петата  конференция  на  Европейския  форум за възстановително  правосъдие, Верона, Италия, 17-19  април 2008, абстрактът  публикуван в  сборника  на  конференцията, с.32-33, пълният текст на  адрес: http://www.euforumrj.org/readingroom/Verona/Verona_Research.pdf

Кой се  страхува от  медиацията  между  жертвата  и  извършителя на престъплението? Конфликтология  и съвременност, 2008, бр. 1 /3/, с.142-151

Restorative approaches in  Japan: state of  affaires (in  co-authorship), Scientific Research  Journal  of  South-West  University, November 2009, Volume 2, N 2, p. 21-30

Recent  Developments in Policies Related  to  Crime  Victims  in Bulgaria /Развитие на политиките, свързани с  жертвите  на престъпността  в  България в  последно  време/,  Доклад,  представен на 13-тия  международен  симпозиум  по  виктимология,  Мито,  Япония, 23-28  август 2009, абстрактът  публикуван в  Book  of  Abstracts, р.18, пълният текст на  адрес : www.icr-bg.org/News2.htm ( 05.01.2010)

Restorative  Justice  Developments  in  Europe: Sustainable Success, /Развитие на  възстановителното правосъдие  в Европа:  устойчив  успех/ ( in  co-authorship),  Tokiwa  Journal of  Human Sciences,   2010, N 18, р.13-26

Towards a United Nations Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power /Към Конвенция на Организацията на Обединените Нации за правосъдието и подкрепата на жертвите на престъпления и злоупотреба с власт/, Bulgarian Journal of  International Law, 2010, Vol. II, Issue 2, р.49-63

            State of  Affairs of Restorative Justice in Bulgaria /Състоянието на  възстановителното правосъдие в България/, Nuove Esperienze   di  Guistizia Minorile, Year 2010, Issue 2

             Recent developments of restorative justice in Central and Eastern Europe /Развитие на  възстановителното  правосъдие в Централна  и Източна Европа в  последно  време/, East-West Studies, Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, Estonia, N 4(43)2011, p.27-50

За един успешен проект  и за още необходими действия в полза на жертвите на престъпления, Икономически  алтернативи, 2011, № 2, с.131-138

                                 Contemporary policies and practices towards victims in Bulgaria: Are we still beyond time?”,/ в съавторство/ Проблеми на постмодерността, 2012,  N 2

                  Rights  of  crime victims in  Bulgaria:  between  words  and  actions, ( in  co-authorship) Book  of  Abstracts,  International Symposium  of  Victimology, The Hague, 2012

                        Възстановителното правосъдие в най-новите международни  инструменти  и в  България, Юбилеен сборник от  Международната конференция „Право, управление и медии   през XXI век”,  по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ  „Н.  Рилски”, 16-17 май 2012г., с. 88-94

                     Eвропейската заповед за  защита: нов  инструмент в подкрепа на жертвите на престъпления, Европейското бъдеще  на България, Сборник  материали  от  Годишната конференция на Юридическия факултет  на УНСС, 2012г., с.200-206

                     Victims and Restorative Justice in Bulgaria: An overview /31.03.2013/ http://www.rj4all.info/library/RJEBulgariawk1

                     Новите европейски стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления,  Общество  и право, 2013, кн.4

                      Восстановительное правосудие и уголовное правосудие: вариации  на  тему, LEX RUSSICA, 2013, N 3

                    ”Crime victims: the new “icon” of Bulgarian Penal Policy?”, Вестник Карагандинского университета, Казахстан, 2013, N 4 (72)

                    «Кой все още  се страхува от възстановителното правосъдие в България?”, Право, Политика, Администрация, 2014, № 1, www.lpajournal.com

                    "За една нова възстановителна политика в пенитенциарната система", Затворно дело, бр. 2, 2015 г.: 34-42.

                   "Pro or contra the positive discrimination of crime victims?", Право, политика, администрация, Том 2, Брой 2, 2015 г.: 29-36

                    "Restorative approaches in schools as a possibility for preventative, social, educational and correctional resocialization", Romanian Journal of School Psychology, Volume VIII, no. 15,  2015 г.: 7-15. (Съавтор/и: Николай Цанков, Елина Попова)

                    “Our Erasmus” or How to Overcome the Imbalance Between Potential and Results”, ERACON 2015 Conference proceedings, Porto, 2015 /in co-authorship  with G. Belova - Ganeva, G.Georgieva and  Ralitsa Voynova /

             Новата Програма Еразъм+ и участието на ЮЗУ "Н.Рилски" в нея, Право, Политика, Администрация, 2015, № 3, www.lpajournal.com /   в съавторство с  Г. Белова,  Г. Георгиева, Р. Войнова и Р. Кирова /

                    Rebuilding trust: developing restorative justice in countries in transition”, Restorative Justice: An  International Journal, 2015,3:3, 414-418 (in  co-authorship  with  Ivo  Aertsen)

                  “Bulgaria’s rocky way to  restorative justice”, Restorative Justice: An  International Journal, 2015,3:3, 370-378

                   ‘Mediation in Resolving Conflicts between Chimeric School Groups – A Restorative Practice in School’, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education,  Volume  25, N 2, 2016, 167-175   (In co-authorship  with  Nikolay  Tsankov & Elina Popova)

                        “New Restorative Justice Instruments Towards Youth Crime In Norway”,  International  Perspectives in  Victimology, (forthcoming) 

        

         Рецензии

           За жертвите на престъпността и  правосъдието: този път  сериозно,  Право без граници, 2004, бр.3-4,  с.88

            Нов  тласък  за  утвърждаването на медиацията в България, Право без граници, 2004, бр.3-4, с.89

            Integrating Victims in Restorative Youth Justice  /Да   интегрираме  жертвите във  възстановителното  правосъдие за  непълнолетни/, by  A. Crawford  and T. Burden, 2005, International  Review of Victimology, 2006, Vol.13, No2, р.225-227

Restorative Justice in Prisons. A Guide to Making  it Happen /Възстановителното  правосъдие в  затворите. Пътеводител как  това  да  стане/, by K. Edgar  and T. Newell, 2006, with a  Foreword by E. James, International  Review of Victimology, 2007, Vol.14, No 3, р.357-358

Ценен  принос  в българската наказателно-процесуална теория, Правна мисъл, 2009, кн.1, с.92-93, Рецензия  на: „Предмет  и тежест на доказване в наказателното производство”, Веселин Вучков, 2008

Towards a Restorative Society: a problem-solving response to  harm /Към  едно  възстановително  общество: ориентиран  към  решаване  на проблемите  отговор  на престъпността/, by M. Wright, London: Make Justice  Work, 2010, www.restorativejustice.org

            Book review of David Cornwell, John Blad and Martin Wright (eds.) (2013). Civilising Criminal Justice. An International Restorative Agenda for Penal Reform. With a Foreword by John Braithwaite. Sherfield Gables: Waterside Press. In Internet Journal of Restorative Justice, October 2014, ISSN (online): 2056-2985, http://www.rj4all.info/content/IJRJcontents

            За дескриптивната юриспруденция или един изцяло нов поглед към юридическите професии, Правна мисъл, 2015 г., кн. 1

 

         Научни съобщения

Restorative Justice in  Bulgaria: a difficult  start  /Възстановителното правосъдие в  България- едно  трудно начало/, Conflict Resolution Notes,  2003, Vol. 20,  N 4, р. 10-12

            Bulgarian  Mediation  Act- A Delayed Start of  a New  Velvet  Revolution  in the Justice System /Българският Закон  за  медиацията: Закъснелият старт  на нованежна  революция  в  правосъдната  система/, Newsletter of the European Forum  for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, April 2005,  Vol. 6, Issue 1, р.3

Как да  изключим насилието  от  училищата, Правен свят, 2006, кн.3, с.81-84    

            Възстановителното правосъдие -  все по-възможно, Правен свят,  кн.2, 2008, с.22-23

            Victim-Offender  Mediation Receives Support in Bulgaria /Медиацията  между  жертвата и   извършителя  получава  подкрепа в  България/, Newsletter of  the  European Forum  for  Restorative Justice, 2008, Vol. 9, Issue 1, р.11-12

            A New Transnational Project for Accelerating Implementation of the new European Standards for Victims, European Forum  for  Restorative Justice Newsflash September 2013, http://www.euforumrj.org//assets/upload/IARS.pdf (in co-authorship)

Country Updates. Bulgaria, European Journal of Policing Studies, 2 (3) 2015 г.: 344-355.

 

Публикации на д-р Ралица Войнова

 

„Основни положения на процедурата по трансфер на наказателни производства според българския Назателно-процесуален кодекс“ – електронно списание „Право, политика, администрация“, бр.1/2014 г. - http://www.lpajournal.com, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

 

„Изкуството и децата в риск - българският опит“ –  в съавторство с Георги Бакалов, Институт за решаване  на конфликти – София,  част от колективен труд “Младежта в риск - изкуство, творчество и интеграция” по международен проект „ARS“(2011-2013 г., Испания, Великобритания, Италия, България), 2014 г., пълният текст на труда е наличен на           https://www.dropbox.com/s/0zpas7n58zpatap/Publication%20in%20English.pdf

 

Transfer of Criminal Proceedings in European legislation”, Вестник Карагандинского Университета „Акад. Е.А.Букетова“, Казахстан, Серия-Право, № 4(76)2014, ISSN 0142-0843, с. 68-75.

 

„Comparison of  the Transfer of Criminal Proceeding with Other Forms of  International Legal Cooperation in Criminal Matters“, в рефериран и индексиран от Thomson Reuters научен сборник “The complex physiognomy of  the  International  security  environment“ /ISBN 978-973-153-215-8/, издание на Академия на сухопътните войски  Николае Балческу", Сибиу, Румъния, 2015, с. 178-186.

 

Публикации на Елина Попова

                                     

“Инициативи на Европейската комисия относно исковете за обезщетение на вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕС”, сборник „Право, управление и медии през XXI век", Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Н.Рилски”, Благоевград, 2012 г., стр. 190-197

“Към по-ефективното обезщетяване на лицата, понесли вреди вследствие на нарушаване на антитръстовото законодателство в ЕС”, списание „Право, Политика, Администрация“, електронно издание, том 1, брой 4/2014 г.

 “Възстановителните подходи в училище като възможност за превантивна, социално-педагогическа и корекционно-ресоциализационна работа”, ( в съавторство с Д. Чанкова и Н. Цанков),  Romanian Journal of School Psychology, June 2015, Vol. 8, No 15, pp. 7-15 (на английски език)

“Медиацията при решаване на конфликти между химерни ученически групи – възстановителна практика в училище”, ( в съавторство с Д. Чанкова и Н. Цанков), списание Химия, том 2, брой 2/2016 г., стр. 167-175 (на английски език)

 

Публикации на  Георги  Бакалов

 

“La mediacion en Bulgaria” /Медиацията в България/ (в  съавторство с Д. Чанкова ) LA TRAMA № 19/2006- www.revistalatrama. com.ar/contenidos/docs/019_003_esp.pdf

 

„Изкуството и децата в риск - българският опит“ –  в съавторство с Ралица Войнова, Институт за решаване  на конфликти – София,  част от колективен труд “Младежта в риск - изкуство, творчество и интеграция” по международен проект „ARS“(2011-2013 г., Испания, Великобритания, Италия, България), 2014 г., пълният текст на труда е наличен на           https://www.dropbox.com/s/0zpas7n58zpatap/Publication%20in%20English.pdf

 

Публикации на  Елеонора Георгиева

 

“Приложима ли е  медиацията в отношенията „пострадал-извършител?” Мнението на  извършителите на престъпления  /в съавторство с  Д. Чанкова/, Общество  и право, 2007, кн.10, с.83-104

           

“Приложимост на медиацията между пострадал и извършител на престъпление /Мнението на пострадалите/”, в съавторство с Д. Чанкова, Общество  и право, 2008, кн.5,с.76-92

 

Публикации  на  Г. Владимиров

 

Шанс  да си спестим нерви, време и пари, в. Пари 45/2002

За духа на законите  или другата гледна точка, в.  Пари 2003г.

Пробацията- дойде й времето, в. Пари плюс, бр.47, 22 декември 2003

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org