Институт  за  решаване на конфликти

 

    За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации     

   Академична програма   Център по  медиация   Новини   Контакти   Връзки   


 

 

Институтът за решаване на конфликти /ИРК/ е сдружение на практикуващи юристи и  учени, обединени  от  идеята за  търсене  на  нови способи за решаване   на конфликти.    От създаването на Института  през 2000 г. досега продължават действията и системните усилия на   членовете и съмишлениците  на Института, насочени   към  постигане  на  целите  на  организацията,  а  именно:

- защита  правата на  човека,  в частност  правата  на децата,  жертвите  на престъпления,  бежанците, мигрантите   и други  уязвими  групи

- осъществяване  мониторинг върху  законодателството и административната  и съдебната  практика  за  защита   правата  на  човека

- промотиране на медиацията, възстановителното правосъдие и възстановителните практики

- утвърждаване на нови  модели на  младежко  и приятелско  към децата правосъдие

- укрепване на гражданското общество и противодействие на  престъпността и всички  форми  на  насилие  

- стимулиране  на  Европейската  интеграция  и солидарност

            - утвърждаване решаването с правни  средства  и по мирен  начин  на

     социални, междуобщностни, междуличностни и други  конфликти 

       - разработване  и предлагане на  иновационни  способи за  решаване на конфликти, основани на културата на диалога и в  съответствие с европейските и световни стандарти

       - международен  обмен на информация и  взаимна  помощ  при  решаването на конфликти

       - стимулиране  научните  изследвания и  приемането  на  законодателство за  нови по-ефективни начини на решаване на конфликти

       - превенция на потенциални социални, междуобщностни,  междуличностни  и други  конфликти

- развитие на демокрацията

 

 

 

Учредителите на  Института /2000/

 

Работен  момент  в Института

 

Участниците в  Заключителния  семинар  по  проекта AGIS, София,

29  септември-1 октомври 2005

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org